ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van QWIK Marketing en Communicatie en de aan haar gelieerde ondernemingen, en websites (waaronder WikjedeRoos.nl en Blogcafé.frl).

Februari 2019 | qwik@wikjederoos.nl| KvK 01113673

 1. DEFINITIES
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer: Loft Communicatie ho QWIK Marketing en Communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01113673.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, althans een overeenkomst aangaat, althans een prijsopgave of offerte accepteert.
 • Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
 • Opdracht: Overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Online Leeromgeving: de online omgeving van opdrachtnemer waarin online trainingen te vinden zijn en waartoe opdrachtnemer, na betaling, toegang kan verkrijgen.
 1. TOEPASSELIJKHEID
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken
 • De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met instemming van alle partijen worden afgeweken.
 1. OPDRACHT
 • De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. Hieronder worden mede elektronisch gesloten overeenkomsten begrepen.
 • Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. WORKSHOPS, TRAININGEN EN COACHING
 • Onder workshops en trainingen wordt verstaan, elke vorm van workshops, coaching, training of andere vorm van kennisoverdracht, in groepsverband of individueel.
 • Onder punt 1. genoemde trainingen vinden plaats op de daartoe overeengekomen plaats en datum, althans is online toegankelijk via een persoonlijk account.
 • Indien opdrachtgever coaching wenst te annuleren, is opdrachtnemer gerechtigd 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen.
 • In het geval van persoonlijke coaching of training wordt er een persoonlijk plan opgesteld, waarvan opdrachtgever geacht wordt deze enkel voor diens eigen onderneming te gebruiken en nimmer te delen met derden, op welke wijze dan ook.
 1. ACCOUNT
 • Voor toegang tot de online leeromgeving dient opdrachtgever een account aan te maken.
 • Dit account en de toegang tot de online leeromgeving zijn strikt persoonlijk. Inloggegevens mogen niet aan derden worden verstrekt en het is opdrachtgever niet toegestaan derden op enige andere wijze toegang te verschaffen tot de online training door middel van het persoonlijke account.
 • Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat alle persoonlijke gegevens in het account correct en up-to-date zijn.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade als gevolg van het verlies van inloggegevens door opdrachtgever.
 1. VERGOEDING EN BETALING
 • Online-trainingen dienen vooraf, via de website, betaald te worden. In het geval van andere opdrachten zal opdrachtgever van opdrachtnemer een (elektronische) factuur ontvangen.
 • Partijen komen gezamenlijk een vergoeding voor de te leveren producten en diensten overeen.
 • Indien er geen vergoeding is overeengekomen, brengt opdrachtnemer haar gebruikelijke vergoeding in rekening. Indien er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, brengt opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding in rekening.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs hierop aan te passen
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde prijzen.
 • Opdrachtnemer zal voor het verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever
 • De factuur dient 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, ongeacht de datum waarop de factuur is verstuurd.
 • Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, brengt opdrachtnemer wettelijke rente en incassokosten in rekening.
 • Zonder opgaaf van reden mag de overeenkomst voor een online training binnen 14 dagen na aanvaarding van het aanbod, schriftelijk door een opdrachtgever die een consument is worden ontbonden.
 1. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, waaronder, doch niet uitsluitend (bedrijfs)naam, adresgegevens, financiële gegevens en bedrijfs- of productinformatie welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 • Gevolgen van het ontbreken van gegevens of bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Ter beschikking gestelde documenten en informatie, met uitzondering van noodzakelijke bescheiden ten behoeve van de administratie van opdrachtnemer, worden na uitvoering van de opdracht, aan opdrachtgever geretourneerd.
 1. GEDRAGSREGELS FORUM
 • Op de websites van QWIK Marketing en Communicatie bestaat de mogelijkheid om te reageren op blogposts en updates op social media kanalen.
 • Reacties worden geplaatst onder eigen naam. Anonieme reacties of uit naam van een pseudoniem worden zonder overleg verwijderd.
 • Bezoekers zullen zich in de forum omgeving zich respectvol en integer opstellen. Bezoekers reageren uitsluitend op het onderwerp en niet op de persoon die de blogpost heeft geplaatst.
 • QWIK Marketing en Communicatie hanteert een zero tolerance beleid met betrekking tot grof, kwetsend of beledigend taalgebruik, commerciële boodschappen, onrechtmatige uitlatingen, inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en spam.
 • QWIK Marketing en Communicatie heeft toegang tot de community van om vragen en antwoorden te kunnen monitoren en ongeoorloofd gedrag op te kunnen sporen.
 • In het geval dat een reactie naar het oordeel van QWIK Marketing en Communicatie ontoelaatbaar is, wordt de plaatser daarvan op de hoogte gebracht en zal deze reactie onmiddellijk worden verwijderd.

9. PRIVACY

 • Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van opdrachtgever, tenminste volgens de gestelde vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Opdrachtnemer zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij die heeft ontvangen.
 • Opdrachtnemer zal de bedrijfsgegevens of andere bedrijfsinformatie waartoe opdrachtnemer inzage heeft gehad, of die opdrachtnemer van opdrachtgever heeft verkregen geheim houden.
 1. GEHEIMHOUDING
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen. Opdrachtnemer is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van opdrachtnemer gelden ook voor de volgens artikel 3 lid 5 door opdrachtnemer (met medeweten van opdrachtgever) ingeschakelde derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
 • Opdrachtgever verleent opdrachtnemer toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
 • Alle werken van Intellectuele Eigendom, waaronder maar niet uitsluitend schema’s, formulieren, informatiebladen, (persoonlijke) stappenplannen en readers, waarvan opdrachtnemer rechthebbende is, zal opdrachtnemer rechthebbende blijven.
 • Indien opdrachtnemer een werk ter beschikking stelt aan opdrachtgever, verstrekt opdrachtnemer daarmee een licentie aan opdrachtgever, voor persoonlijk gebruik.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan de werken toe te sturen aan derden, aan derden te tonen, te sublicentieren aan derden of te verkopen, verveelvoudigen of anderszins openbaar te maken.
 • Het is opdrachtgever tevens niet toegestaan om de tijdens of door middel van een training verkregen informatie te gebruiken om zelfstandig in eenzelfde of verwarring wekkend gelijke dienst of deel daarvan te vermarkten of anderszins aan te bieden.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de opdracht heeft ontvangen.
 • Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer in de laatste zes maanden van opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

 1. UITSLUITING RESULTAATGARANTIE

QWIK Marketing en Communicatie geeft op haar websites, blogs, webinars, social mediakanalen, e-boeken en nieuwsbrieven en/of andere content voorbeelden van de mogelijkheden om uw bedrijf te laten groeien. QWIK Marketing en Communicatie garandeert hiermee uitdrukkelijk niet dat u resultaat zult behalen en/of financieel zult profiteren door ideeën, hulpmiddelen, strategieën of aanbevelingen van QWIK Marketing en Communicatie te gebruiken. Het niveau van succes en welke resultaten u bereikt is afhankelijk van een aantal factoren waaronder, doch niet uitsluitend uw vaardigheden, kennis, kunde, toewijding, netwerk en financiële situatie. Gezien het feit dat genoemde factoren verschillen per individu biedt QWIK Marketing en Communicatie geen garantie op succes of inkomen. De inhoud van websites van derden waarop u terecht komt na het aanklikken van een link op de websites, blogs, webinars, social mediakanalen en/of nieuwsbrieven van QWIK Marketing en Communicatie is niet afkomstig van QWIK Marketing en Communicatie, noch reflecteert deze inhoud de visie van QWIK Marketing en Communicatie. QWIK Marketing en Communicatie garandeert in geen geval financiële groei of positieve persoonlijke resultaten na het toepassen van tips, persoonlijke visies, zakelijke visies en/of werkwijzen die op websites van derden worden aangeprezen. QWIK Marketing en Communicatie is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van aanbiedingen van derden en/of affiliaties die u kunt aantreffen op websites, blogs, webinars, social mediakanalen en/of nieuwsbrieven van QWIK Marketing en Communicatie.

 

 1. KLANTENSERVICE

QWIK Marketing en Communicatie stelt het bijzonder op prijs wanneer u vragen, opmerkingen, problemen en/of klachten persoonlijk kenbaar maakt via e-mail. Op deze wijze stelt u ons in de gelegenheid om onze diensten en producten te verbeteren en klachten en/of problemen op te lossen. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen waarbij QWIK Marketing en Communicatie zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met u te bereiken. U kunt ons bereiken op qwik@wikjederoos.nl.

 

 1. SLOTBEPALINGEN
 • Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 • Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt naar keuze van opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 • Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.